Login Form

Historie

Zveřejněno: 6. 7. 2016 8:56
Napsal j.markuci

Ihned po svém založení byla zahájena činnost ve sboru tím, že se mladší hasiči scházívali občas v podvečer ke svým cvičením, zatím pochodovým, prostným a signálním. Ostatní starší členové sboru starali se o technické a finanční zajištění sboru. Mezi jinými starostmi byla hlavní o stříkačku. Byly dotazovány různé firmy a zkoumány ceníky, zároveň někteří členové se přesvědčovali o výkonnosti nabízených stříkaček. Na základě těchto poznatků byl objednán stroj, vzor VIII563R s příslušenstvím u firmy Smekal v Praze Smíchově.Tato stříkačka byla předána 15. ledna 1899.

1. února 1899 byla svolána první valná hromada, kde byla provedena volba činovníků na tento rok a stanoveny členské příspěvky.

Dne 2.října 1899 rozlehl se po obci hasičský signál „HOŘÍ“. Občané hned vyběhli na náves a každý se rozhlížel kde hoří. Oheň vznikl v sousední obci Dolní Měcholupy ve stodole pana Urbana. Sbor byl hned pohromadě, osm hasičů připravilo stříkačku, zapřáhli koně a tryskem pospíchali pomoci bližnímu proti dravému požáru. Zápolení s tímto živlem trvalo dosti dlouho, teprve po velkém úsilí se podařilo v nastávající noci požár zdolat. Tři členové zůstali ještě celou noc, aby hlídali požářiště. Tak proběhl první „křest ohněm“   našeho sboru.

Rok 1900 začal pro náš sbor prvním plesem , který se uskutečnil 28. ledna v hostinci U Nykodýmů. Na tomto plese hrálo devět hudebníků za večeři, pivo a obnos 36 korun.

21. března 1901 vznikl první požár v obci od založení sboru u zakládajícího člena br. Františka Vojtěchovského v č.p. 7.

8. května 1902 po velkém a prudkém dešti valila se z „Varty“ velká voda, takže rybníček na návsi se vylil z břehů a zaplavil celou náves. Zaplaven byl domek br. Václava Šimka č.p.16 a usedlost br. Josefa Pucherny. V této záplavě se opět osvědčili členové sboru, otevřeli těžká nepoužívaná vrata do zahrady velkostatku a odstranili mříž ve zdi, která tuto záplavu způsobila a tak voda rychle opadla.

6. června 1904 se sbor poprvé zúčastnil okrskového cvičení ve Štěrboholích. Téhož dne pozdě večer zasahovalo 15 mužů u požáru rod. domku č.p. 16.

První a zároveň poslední maškarní ples byl uspořádán 5. března 1905.

9. srpna 1906 se konal první župní sjezd Říčanské župy, sbor zastupovali dva členové.

22. ledna 1907 zasáhla smrt do řad členů sboru poprvé, zemřel otec zakládajících členů br. Nykodým Jan ve věku 67 let, přispívajícím členem byl 7 let. V tomto roce bylo započato s budováním sborové knihovny, kdy byla zakoupena skříň a první svazek povídek. Postupně byla knihovna doplňována jak odbornou tak zábavnou literaturou a měla značný počet svazků. Když byla zřízena obecní knihovna sbor daroval větší počet knih a v době okupace byly zbylé, zakázané knihy rozdány.

V roce 1908 se poprvé objevuje v kronice zápis o poskytování samaritánské první pomoci. Tato první pomoc se poskytovala až do padesátých let, kdy byl založen místní červený kříž, který tuto činnost převzal.

19. ledna 1911 umírá první starosta sboru Josef Urban.

Až do roku 1914 kdy vypukla první světová válka pracoval sbor dobře, zúčastňoval se okrskových cvičení, župních sjezdů, pořádal pravidelně plesy a podílel se na životě v obci. Po vypuknutí první světové války ustala činnost, z našeho sboru odešli do války Bambula Josef, Kobliha Jaroslav, Procházka Bedřich, Pucherna Jaroslav, Řehák Antonín a Vojtěchovský Antonín. Z těchto se již nevrátili br. Kobliha Jaroslav narukoval v roce 1914 padl ve věku 26 let v roce 1916, br. Procházka Bedřich narukoval v roce 1914 a téhož roku padl ve věku 23 let.

V roce 1919 se opět obnovila činnost sboru. 27. dubna obecní zastupitelstvo pořádalo na paměť znovunabytí samostatnosti sázení „Lípy svobody“ na návsi. Členové sboru se zúčastnili v krojích.

28. ledna 1922 byl po osmi letech pořádán hasičský ples.

V roce 1925 sbor dosáhl dalšího rozvoje neboť poprvé měl také činné ženy a také ostatní činnost se zvýšila, byla vytvořena dvě zásahová družstva , která se střídala při výjezdech. 27. června sbor pořádal první pouťovou zábavu. Rovněž byl odeslán příspěvek na stavbu hasičského domu v Praze- Vinohradech. V tomto roce byl navýšen rozpočet od obce z dosavadních 7 korun ročně na 25 korun. Ke konci roku měl sbor 51 členů z toho 9 žen.

V lednu 1926 byl zvolen na župní valné hromadě br. Václav Procházka dozorcem 5 okrsku.

V roce 1928 byla paní Marie Nykodýmová zvolena PRVNÍM čestným členem sboru.

Od roku 1929 byla zavedena hasičská stráž při zábavách a divadelních představeních. V září 1929 byl hasičům předán „Hasičský dům“ na Vinohradech. Za sbor se zúčastnili slavnostního předání dva členové.

Při příležitosti zlaté svatby zakládajícího člena br. Václava (1.) Šimka, mu byl předán dne 15. ledna 1932 diplom čestného členství.

7.ledna 1933 byl pořádán hasičský ples, jehož výdělek byl věnován ve prospěch místních nezaměstnaných.

22. prosince 1933 zemřel velitel sboru br. Václav Procházka ve věku 61 let , zakládající člen, který byl 34 let činným členem, zastával ve sboru řadu funkcí , od roku 1923 až do své smrti byl velitelem sboru.

19.června 1936 se konalo okrskové cvičení, poprvé v Horních Měcholupech.

16. ledna 1937 se uskutečnil společný ples našeho sboru a divadelního spolku „Havlíček“ ve prospěch koupě motorové stříkačky.

28. prosince 1937 zemřel druhý čestný člen Václav Šimek domkař a krejčí č.p. 16 ve věku 82 let, toho času nejstarší člen sboru.

Rok 1938 byl pro náš sbor i obec bohatý na události, při běžné činnosti se sbor připravoval na okrskové cvičení na počest 40 let svého trvání. Sbor obdržel příspěvek od Zemské hasičské jednoty 5 000,- Kč na motorovou stříkačku a od obce 1 200,- Kč. Čtyřicet let sboru bylo vzpomenuto v neděli 5. června okrskovým cvičením, které patřilo k nejlepším cvičením v posledních letech. Bylo zahájeno průvodem obcí k památníku padlých a pak na cvičiště. Po cvičení byla veselice v sále u Nykodýmů. Čistý zisk z oslav byl určen na nákup stříkačky. Sbor se podílel rovněž na oslavách 20 let Československé republiky. Koncem srpna byl v Horních Měcholupech opět čilý ruch do obce byla dislokována 1. peruť leteckého pluku s posádkou cca 200 mužů a vybudováno polní letiště. V září byla vyhlášena mobilizace. Po Mnichovském diktátu letci vydrželi v naší obci do 1. října, kdy se vrátili zpět do své posádky.

24. května 1939 byl ustaven divadelní odbor našeho sboru.

V roce 1939 bylo 8 mužů při požáru v Petrovicích, kde vyhořela stodola. Byl to 37. požár a zároveň poslední, který pomáhala hasit stará stříkačka.

V roce 1940 sbor zakoupil novou stříkačku, kterou v dubnu poprvé nasadil při hašení požáru truhlářské dílny v obci.

Na valné hromadě 12. ledna 1941 byly předány diplomy čestného členství sboru těmto členům Čermák Josef, Charypar František, Mauhal Pavel, Prášek Josef, Procházka Josef a Kučera Václav(1). Tři dny po udělení čestného členství 15. Ledna 1941 umírá dosavadní starosta sboru br. František Charypar ve věku 64 let. Členem byl 16 let , od 12. února 1928 až do svého úmrtí zastával funkci starosty , t.j. skoro 13 let. Téhož roku umírá další čestný člen br. Čermák Josef ve věku 65 let. Svým povoláním kováře pomáhal sboru při opravách stříkačky, zhotovil sekyrky aj.

9.května 1945 skončila 2. světová válka a okupace naší vlasti. V Květnovém povstání byla v naší obci zřízena na obranu nepřetržitá hlídková služba, kterou zabezpečovali členové sboru. 9.května ráno po 8 hodině projížděla obcí ozbrojená kolona německých vojáků. Jednou z obětí 2. Světové války byl také člen našeho sboru br. Pavel Čermák. V červenci 1944 se zúčastnil kurzu pro instruktory v Berouně. Tento kurz se mu stal osudným. Pravděpodobně v kurzu netajil svůj názor na okupaci a některým z účastníků kurzu byl udán, neboť ještě v červenci byl zatčen gestapem. Na Pankráci byl vězněn 3 týdny, pak odvezen do tábora v Benešově, kde byl 6 týdnů a v říjnu převezen do „malé pevnosti“v Terezíně na 4. dvůr. Podle vyprávění jeho spoluvězně dne 28. dubna 1945 byl ubit dozorcem. Pohřben je na Národním hřbitově v Terezíně v hrobě č. 175. Sbor uspořádal sbírku, kterou věnoval vdově po br. Čermákovi.

V roce 1946 se opět obnovila normální činnost sboru. Po šesti letech se konala valná hromada, kde byl zvolen prvním čestným starostou br. Josef Prášek. Valná hromada byla zakončena hasičským plesem, který se konal po 5 letech. Kolem 22 hodiny vypukl požár stohů u zdejšího statku. Oheň byl viditelný z dálky, proto se k němu sjely i okolní sbory. Tento požár stohu byl hašen až do druhého dne. Tak skončila valná hromada a ples v roce 1946, zároveň to byl poslední požár v prvém půlstoletí trvání sboru.

20. července 1947 byly konány oslavy 50 let od založení sboru. tyto se uskutečnily o rok dříve z důvodu příprav celorepublikových oslav v roce 1948, kdy se slavilo 30 let republiky, všesokolský slet, 600 let od založení Karlovy univerzity. Slavnosti 50. let sboru byly zahájeny v 6 hodin ráno slavnostním budíčkem z trubky br. Bareše. Dále pokračovaly slavnostní schůzí, průvodem obcí k pomníku padlých, veřejným cvičením a den oslav byl zakončen taneční veselicí. Těchto oslav se zúčastnilo 10 hasičských sborů, hosté a zástupci hasičské jednoty.

V roce 1947 vykázal sbor také nejvíce členů v prvém půlstoletí a to 107 členů, z toho 10 žen.

V květnu 1948 se zúčastnili 3 členové v krojích pohřbu Jana Masaryka. Rok 1948 zasáhl do dějin naší republiky a také našeho sboru. Někteří dlouholetí a obětaví činovníci sboru se museli vzdát svých funkcí, protože byli označeni akčním výborem za politicky nespolehlivé osoby. V tomto roce se přistěhoval okrskový velitel Jaroslav Řezníček.

V roce 1949 byla zaslána žádost na ONV Praha-východ o přidělení části budovy místního dvora pro výstavbu druhé zbrojnice. Po vyřízení všech formalit byla výstavba zahájena 12. listopadu 1949.

10. července 1950 zemřela čestná členka Marie Nykodýmová ve věku 71 let. V neděli 1. října 1950 byla slavnostně předána 2. požární zbrojnice a dopravní vůz „Adler“. Při této příležitosti obdrželi čestné diplomy Nykodým Josef a Procházka Antonín za dlouholetou práci, večer se konala taneční veselice.

1.října 1951 zemřel poslední zakládající člen, čestný starosta sboru br. Josef Prášek ve věku 79 let, byl členem 52 let. V roce 1951 byl změněn název naší organizace na „Místní hasičská jednota“ a do čela byl zvolen předseda. Tato organizace byla základním článkem „Československého svazu hasičstva“, koncem roku sbor měl 144 členů, z toho 30 žen, nejvíce za celou dobu trvání.

21. září 1952 byla pořádána okrsková hasičská soutěž v Horních Měcholupech za účasti 10 místních hasičských jednot. Večer se konala taneční zábava. V tomto roce skončilo poskytování samaritánské pomoci. Tuto činnost převzal „Červený kříž“.

Při měně v květnu 1953 byl celý finanční obnos 17.061,90 Kč zabaven bez náhrady a jednota musela spořit znovu.

3. června 1956 se konala v naší obci v pořadí druhá okrsková soutěž.

V roce 1957 se začala projednávat přestavba hasičské zbrojnice.

Při příležitosti oslav 60 let trvání sboru byla17. května 1958 otevřena výstavka, která byla zpřístupněna veřejnosti celý týden.

V roce 1960 bylo založeno družstvo mládeže, o žních byly staveny žňové hlídky.

18. března 1961 zemřel br. Jaroslav Řezníček, hasičem byl 28 let . Od vstupu do sboru vykonával četné funkce jak ve sboru tak i v okrsku, kde byl až do své smrti skoro 14 let okrskovým velitelem. Na uvolněné místo okrskového velitele byl zvolen opět člen našeho sboru Otta Chrastil. 30. dubna 1961 na okrskové soutěži se umístnili muži i žáci na prvém místě. Ke konci tohoto roku se začala projevovat u členů neochota k práci a činnost začala pozvolna ochabovat. Tento nezájem o práci trval již několik let, přesto se konaly pravidelně hasičské plesy.

V roce 1964 byla dokončena přestavba hasičské zbrojnice, ve které byl i služební byt .

Doba úpadku a nečinnosti vyvrcholila koncem roku 1966 a v průběhu roku 1967 a 1968, ač členská základna čítala přes 120 členů, členských schůzí se zúčastňovalo 3 (prosinec 1966) až 33 členů.

1. ledna 1968 byly Horní Měcholupy připojeny k Praze a naše jednota byla začleněna do obvodu Prahy 10 spolu s 16 místními a 4 závodními jednotami.

V roce 1969 se obnovila činnost, začaly se opět konat pravidelné výborové schůze, po čtyřech letech se konal Požárnický ples. V rámci oslav 70. let trvání sboru se konala od 21. do 29.června 1969 výstavka, 29. června soutěž družstev, slavnostní schůze, položení věnce u pomníku padlích, koncert a večer taneční zábava. 27. června umírá čestný člen Antonín Procházka, členem sboru byl od svých 18 let plných 48 roků, vykonával řadu funkcí. 9 let byl předsedou Požární jednoty Horní Měcholupy, nejvíce se podílel na přestavbě požární zbrojnice.

V roce 1970 po 9 leté přestávce se naše družstvo zúčastnilo obvodní soutěže a umístnilo se na II. místě. 24. července 1970 na členské schůzi bylo předáno našemu sboru vyznamenání za příkladnou práci . Ve dnech 19. a 20. září se uskutečnil první autobusový zájezd do západních Čech.

V lednu 1971 zemřel br. Kolář Josef kronikář sboru,členem byl od roku 1946 sestavil kroniku hasičského sboru od jeho prvopočátku a vedl ji plných 25 let .

V roce 1972 se obnovila práce s dětmi.

20. listopadu 1973 jsme přebrali automobil Praga RN. 30. prosince téhož roku zemřel velitel sboru Josef Nykodým dlouholetý a obětavý funkcionář, který se podílel na obnově činnosti sboru.

V rámci oslav 80 let trvání sboru byly uspořádány v roce 1979 dvě diskotéky, výstavka, slavnostní schůze, taneční zábava a poprvé také estráda s vystoupením předních pražských umělců (Josef Zíma, Ljuba Hermanová aj.). V tomto roce byla zahájena výstavba sídliště, kterému musela ustoupit část obce včetně naší požární zbrojnice.

V září 1980 je přestěhováno zařízení zbrojnice, výstroj a výzbroj do provizorní plechové zbrojnice. Rovněž začal úbytek členů z důvodu odstěhování. V této těžké době je potřeba vyzdvihnout práci výboru a některých členů, kteří vytrvali ve své činnosti

Přes těžkosti s výstavbou sídliště se postupně začala opět rozvíjet činnost sboru. V roce 1983 se začalo pracovat kromě dětí také s dorostem. V té době pracuje 1 družstvo mužů, 1 družstvo dorostenců, 1 dorostenek a 1 družstvo dětí.

Oslavy 85 výročí sboru proběhli ve stísněných podmínkách v roce 1984. Především v obci chybělo zařízení pro scházení se většího počtu lidí. V rámci oslav se uskutečnily soutěže obvodní kolo dětí a městské kolo dorostu na školním hříšti ZŠ Křimická. V tomto roce nám byl přidělen cisternový automobil Trambus CAS 25. Dorostenky se probojovaly do republikového kola dorostu, které se konalo v červnu 1984 v Českých Budějovicích. Už to, že se na tuto soutěž nejvyšší v ČR probojovaly byl značný úspěch.

V roce 1985 pracovala naše organizace s více jak 50dětmi a s dvěma kolektivy dorostu. Již v této době, ač nám nebyla ještě předána nově vystavěná požární zbrojnice v ul. Hornoměcholupská 300, upozorňují členové výboru na to, že zbrojnice bude nevyhovující jak pro své umístění tak prostorově.V prosinci 1985 jsme se přestěhovali do této zbrojnice.

V červenci 1987 se opět zúčastnily naše dorostenky národního kola dorostu.

V roce 1989 zemřel br. Bambula Václav, byl aktivním členem. Členem našeho sboru byl plných 61 let! V tomto roce začala naše organizace provádět vedlejší hospodářskou činnost (kontrola požárních vodovodů, revize elektroinstalací aj.)

V roce 1990 náš sbor vyjel celkem k 11 zásahům, za celou dobu trvání našeho sboru to bylo nejvíce výjezdů za jeden rok. 1.12. 1990 zanikl Svaz požární ochrany a vzniklo Sdružení dobrovolných hasičů.

Družstvo dorostenců se probojovalo do národního kola dorostu, které se uskutečnilo v září 1991 ve Frýdku Místku.

28. února 1992 uskutečnily sbory Dolní a Horní Měcholupy společní ples v kulturním domě Varta, tím byla zahájena užší spolupráce mezi těmito sbory. Začátkem roku 1992 byl sboru přidělen cisternový automobil CAS 32 Tatra 138. V listopadu br. Antonín Muller obdržel na návrh našeho sboru od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka titul „zasloužilý člen“. V prosinci bylo zakoupeno plovoucí čerpadlo FROGY. Na základě nových právních předpisů byla ukončena vedlejší hospodářská činnost ke dni 31. prosince 1992. Tato činnost pomohla vytvořit dostatek finančních prostředků, aby náš sbor mohl bez obav o finanční zajištění pracovat další léta, zároveň bylo umožněno našim členům si přivydělat.

V roce 1993 naše obec Horní Měcholupy oslavila . Rovněž začal úbytek členů z důvodu odstěhování. 700 let od založení, náš sbor se aktivně podílel na těchto oslavách. V listopadu 1993 byla zahájena spolupráce se sborem Dolní Měcholupy na úseku sportovního družstva mužů. Společné družstvo vystupuje pod názvem „Měcholupy“.

14. května 1994 jsme spolu se sborem Dolní Měcholupy uskutečnili 1. ročník soutěže v požárním sportu „ O pohár Měcholup“. V červnu bylo sestaveno společné soutěžní družstvo žen „Měcholupy“, muži se probojovali na Mistrovství ČR v požárním sportu do Havlíčkova Brodu. V říjnu 1994 byl udělen SH ČMS titul „zasloužilý člen“br. Václavu(2.) Šimkovi. V listopadu 1994 byla zřízena městská část Praha 15 a Horní Měcholupy se staly její součástí.

25.března 1995 byl Václav(3.) Šimek zvolen na konferenci Městského sdružení hasičů Praha náměstkem starosty MSH Praha. 19. července se uskutečnil I. Sjezd Sdružení hasičů ČMS v Českých Budějovicích, za Prahu se také zúčastnil Václav(3.) Šimek. V září 1995 se naše soutěžní družstva žen a mužů zúčastnila Mistrovství ČR v požárním sportu v Hradci Králové.

11. května 1996 na 3. ročníku soutěže „ O pohár Měcholup“se zúčastnili jako hosté mimo jiné náměstek ministra vnitra Vladimír Zeman a primátor hlavního města Prahy Jan Koukal. V září se družstvo mužů zúčastnilo Mistrovství ČR v PS v Praze na Strahově.

V červenci 1997 postihla Moravu a Východní Čechy velká povodeň. Při této živelné katastrofě zasahovali také pražští hasiči a naše jednotka SDH sloužila 7. až 9. července na stanici Hasičského záchranného sboru ve Strašnicích. Po opadnutí vody měla naše jednotka vyjet na odstraňování následků povodní. Z důvodu předpokladu dalších povodní jednotka byla uvedena do pohotovosti a na odstraňování následků nevyjela.

Koncem roku 1997 nám bylo přiděleno vozidlo Š 1203, v lednu 1998 jsme převzali cisternový automobil CAS 25K Liaz a plošinu PP20 Š 706.

V roce 1997 a 1998 se opět soutěžní družstva žen a mužů probojovala na Mistrovství ČR v PS do Havlíčkova Brodu.

Kategorie: